Avís legal | La Locanda Pizza
14876
page-template-default,page,page-id-14876,ajax_fade,page_not_loaded,,vss_responsive_adv,vss_width_768,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Avís legal

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al Tractament de dades personals ia la lliure circulació de aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades). D’ara en endavant RGPD, així com la vigent Llei 15/1999, de 13 de desembre Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la resta de legislació que la desenvolupa. Studio Pizza SL, propietari de la marca comercial “La Locanda Veramente Artigianale Dal 2008” informa a l’usuari, que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant la complementació del present formulari, seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds d’informació, així com informar sobre els serveis oferts per l’empresa. 

Les dades sol·licitades a l’usuari en els formularis del lloc web tindran caràcter obligatori llevat que s’indiqui el contrari en el formulari corresponent. En cas que l’usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori la web La Locanda no podrà tramitar el formulari de què es tracti. 

FINALITATS DE TRACTAMENTS DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin:

  • Fer arribar informació als interessats sobre novetats, ofertes i promocions de Studio Pizza, facilitar la participació voluntària en concursos i sortejos, informar d’activitats socials i esdeveniments que organitzi l’empresa, la recepció per part dels interessats dels beneficis corresponents, així com gestionar incidències i actuacions del servei d’atenció al client i, en definitiva, facilitar la comunicació entre els interessats i el Responsable. La informació es remetrà per correu electrònic o comunicacions de qualsevol tipus en relació a les referides finalitats. L’acceptació d’aquest avís suposa conformitat i autorització expressa a rebre aquestes comunicacions de conformitat amb la Llei 34/2002.
  • Donar resposta a les consultes, suggeriments, incidències o qualsevol altra informació o petició que plantegen els usuaris. La resposta es pot fer mitjançant correu electrònic, telèfon, carta postal o qualsevol altre sistema útil per fer arribar la mateixa. Les dades facilitades per l’usuari en efectuar la petició i els addicionals que ens faciliti en el procés de resposta a la mateixa s’incorporaran en un programa destinat a la gestió de la mateixa i posteriorment es podran utilitzar a efectes estadístics.

Les dades personals objecte de tractament seran conservades durant tot el procés de sol·licitud o petició d’informació, o si no n’hi durant els períodes establerts en la legislació vigent, procedint a ser cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o registrades. Referent a això necessita que la cancel·lació no implica l’eliminació de les dades, sinó que es necessita el seu bloqueig. Mentre que les dades estiguin bloquejats s’impedirà el seu tractament i es conservaran únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, en tant transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats.

Fora dels casos d’obligació legal o judicial no es cediran les dades a tercers.
Studio Pizza SL, es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i ha utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures pertinents per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En el cas que en la sol·licitud hagin d’incloure dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de la que l’efectua, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del contingut de la present clàusula, d’acord amb el que estableix la legislació referenciada en matèria de protecció de dades.

L’interessat o el seu representant legal, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i / o portabilitat de les seves dades personals en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui i, si escau , de la persona que el representi, dirigit a Studio Pizza SL, Carrer Mestral 22, Vilamalla (Girona). L’interessat podrà presentar reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades quan consideri que els seus drets o el tractament de les seves dades no han estat atesos o acords a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

En el cas que en la sol·licitud hagin d’incloure dades de caràcter personal, referents a persones físiques diferents de la que l’efectua, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los del contingut de la present clàusula, d’acord amb el que estableix la legislació referenciada en matèria de protecció de dades.

L’interessat o el seu representant legal, podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i / o portabilitat de les seves dades personals en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui i, si escau , de la persona que el representi, dirigit a Studio Pizza SL, Carrer Mestral 22, Vilamalla (Girona). L’interessat podrà presentar reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades quan consideri que els seus drets o el tractament de les seves dades no han estat atesos o acords a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

X